דיונים על הדף - בבא קמא צז

שמואל דוד שואל:

בבא קמא צז:

ת"ר איזהו מטבע של ירושלים דוד ושלמה מצד אחד וירושלים עיר הקודש מצד אחר ואיזהו מטבע של אברהם אבינו זקן וזקינה מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחר

וברש"י

דוד ושלמה- כתוב מצד אחד ומצד שני כתוב ירושלים עיר הקודש.

בחור ובתולה - יצחק ורבקה

זקן וזקינה - אברהם ושרה

ועיין תוס'

מטבע של אברהם אבינו זקן וזקינה מצד אחד.כו'

ונראה לא שהיה בו צורת זקן וזקינה מכאן בחור ובחורה מכאן דאסור לעשות צורת אדם אלא כך היה כתוב מצד אחד זקן וזקינה ומצד אחר בחור ובתולה וכן פירש בקונטרס גבי דוד ושלמה וירושלים עיר הקודש שכך היה כתוב במטבע

עיין מהרש"א שהכוונה הוא על שם הנס שנעשה לאברהם ושרה שמתחילה היו זקנים "אדוני זקן ואני זקנתי" ולבסוף נעשו כבחור ובתולה "אחרי בלותי" כו'

ועיין תורת חיים שהקשה על רש"י ומסיק כהמהרש"א

יש לעיין מדוע לא פירש"י אצל זקן וזקנה "כתוב" כו' כמו שפירש כן בדוד ושלמה , ונראה דלק"מ דיש לומר שסמך על מה שכתב בד"ה דוד ושלמה.

אולם עיין יד דוד וצפנת פענח.

יש שאמרו שהטעם שרש"י לא רצה לפרש שבחור ובתולה קאי נמי על אברהם ושרה (וכמו שפירש המהרש"א) דא"כ הול"ל בחור ובחורה , ומדוע נקט לה בלשון בתולה ,אולם לפי גירסת התוס' נפל האי פירושא. ודוק'

והנה גירסתנו בגמרא הוא זקן וזקנה ואח"כ בחור ובתולה. אולם עיין רש"י שגרס להיפך.

ונראה לומר שזה הטעם שלא פירש כהמהרש"א, דאי נימא דקאי על אברהם ושרה הול"ל זקן וזקנה ואח"כ בחור ובתולה (וכמו שאיתא לפנינו) דקודם היו זקנים ואח"כ נעשו בחורים אבל גירסתו היה בחור ובתולה ואח"כ זקן וזקנה ולכן פירש דקאי על יצחק ורבקה ודוק' היטב

שמואל דוד ברקוביץ, לייקווד, ארה"ב

הכולל משיב:

נראה שהרבה פעמים אין דרך לשון הקודש לכתוב בחור ובחורה.

א. עי' פרשת האזינו לב:כה גם בחור גם בתולה ועי' ישעיהו סב:ה כי יבעל בחור בתולה וכן בכמה מקומות אבל כמדומני שהמילה בחורה לא מופיעה בתנ"ך. אמנם מצינו בפ' ויצא ל:י עה"פ ותלד זלפה שפרש"י שהיתה בחורה מכולן ותינוקת בשנים עיי"ש. אבל נראה ששם בחורה פי' יותר קטנה מבתולה סתם עיי"ש בילקוט מעם לועז שעדיין לא בא לה הוסת, אבל בעלמא נראה שהדרך בתנ"ך לכתוב בחור ובתולה לא בחור ובחורה.

ב. וכן בגמ' נראה שהרבה פעמים בחור ובתולה נזכרים ביחד כגון בכתובות ז. אחת בתולה ואחת אלמנה וגו' כאן בבחור שנשא אלמנה וגו' ושם בסוגיא נזכר בחור ובתולה ולא נזכר בחורה.

ג. לכן אע"ג שתוס' כאן מביאים מהמדרש שכתוב בחור ובחורה מ"מ נראה שאין תימה שבגמ' כתוב בחור ובתולה, כי נראה שכן הלשון ברוב המקומות. לכן קשה לדייק מלשון זה.

שבוע טוב

דוד בלום