דיונים על הדף - בבא קמא צו

שמואל דוד שואל:

בבא קמא צו: ההוא גברא דגזל פדנא דתורי מחבריה כו' וברש"י - פדנא תרגום של צמד בקר וכו' ועיין גליון הש"ס. ויש לעיין מה הוסיף על רש"י וצע"ק

שמואל דוד ברקוביץ, לייקווד, ארה"ב

הכולל משיב:

ברש"י (עכ"פ במהדורות של רש"י עד זמנינו) רק כתוב פדנא תרגום של צמד בקר ע"כ אבל רש"י לא מציין על איזה פסוק התרגום מתרגם כך לכן גליון הש"ס כתב שזה פסוק בשמואל א' פרק י"א פסוק ז

[ כן דרכו של גליון הש"ס בכמה מקומות שהוא מציין מקורות במקום שבגמ' רש"י ותוס' לא צוין]

כל טוב

דוד בלום