דיונים על הדף - בבא קמא צג

שמואל דוד שואל:

בבא קמא דף סה: ודף צג: הא מני ב"ש היא דאמרי שינוי במקומו עומדת ולא קני דתניא נתן לה באתננה חיטין ועשאן סולת זיתים ועשאן שמן ענבים ועשאן יין תני חדא אסור ותני חדא מותר ואמר רב יוסף תני גוריון דמאספורק ב"ש אוסרין ובית הלל מתירין כו'

וברש"י סה: תני חדא אסור "לקרבן"

ובדף צג: תני חדא אסור "למזבח"

וצריך ביאור בשינוי הלשון.

ועיין רש"י צד. שכתב מאספורק שם מקום.

ויש לעיין מדוע לא פירש כן לעיל סה: ועיין תמורה ל: גוריון דמן אספורק ופירש"י שאספורק הוא שם מקום וכאן משמע שמאספורק הוא שם המקום ודוק' בזה

שמואל דוד ברקוביץ, לייקווד, ארה"ב