דיונים על הדף - בבא קמא סו

בת שבע בר שואל:

בבבא קמא סו' מדובר על יאוש מהאבידה ור' יוסף טוען יאוש אינו קונה אפילו מדרבנן אשמח להסבר העיניין

בת שבע בר, ישראל

הכולל משיב:

שלום

רב יוסף נחלק רק לענין יאוש בגזילה, אבל באבידה מועיל היאוש מדאוריתא לכל הדעות. בגמרא מבואר טעם החילוק, הואיל והחפץ הגיע ליד הגזלן באיסור, לכן לא מועיל יאוש הבעלים לקנותו, בניגוד לאבידה שהחפץ הגיע לידו בהתר. באופן פשוט ניתן לפרש הטעם הזה, שהואיל ונתחייב להשיב, אין חיובו פוקע ע"י היאוש.

יוסי בן ארזה