דיונים על הדף - בבא קמא נה

שמואל דוד שואל:

לכבוד הדר"ג שליט'א

אחדשה'ט!

ב'ק נה: קשרו בעליו במוסירה ונעל לפניו כראוי ויצא והזיק כו'

וברש'י קשרו בעליו - לשור. ולכאורה אינו מובן כוונתו.

אולם עיין תוס' שבת נב. וז"ל קשרה בעליה במוסרה. הוה מצי לשנויי הא מני חנניא היא והא דמשמע בריש הכונס (ב"ק נה:) דמוסרה שמירה פחותה היא היינו דוקא בשור: ונראה דזה כוונת רש'י ודוק'

מה דעת כבודו שליט'א בזה?

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

מסכים! וכעין דבריך מבואר במפרשי הים (ללבוש) ונתיב מאיר, בהגהותיהם כאן (הנדפס בדפוס המצוי).

דוד בלום