דיונים על הדף - בבא קמא נ

שמואל דוד שואל:

כמה הערות בגמרא וברש'י (ב"ק נ-נא)

א) נ. דטאים וברש'י יסתום וימלא עפר עכ"ל

ועיין ברש'י לקמן נא: [ציינו הגרי"פ ז"ל] וז"ל טם סתם בלשון ארמי סתמום טמונון פלשתאי (בראשית כו)

ויש לעיין מדוע לא הביא הפסוק בפירושו בדף נ

ב) נ. וכן מנהגו של נחוניא חופר "בורות שיחין ומערות" כו' מעשה בבתו של נחוניא חופר "שיחין" שנפלה ל"בור" גדול כו' וברש"י ד"ה חופר "שיחין" - לעולי דרכים .. ולהלן ד"ה מצטער בו- לחפור "בורות ומערות" לעולי דרכים. וצריך עיון בשינוי הלשונות ועיין רש"ש

ג)נ: במתני' אחד החופר בור שיח ומערה חריצים ונעיצים כו' וברש"י ד"ה חריצים ונעיצים- בור עגול הוא שיח ארוכה כו' ויש לעיין מדוע כתב רש'י חריצים ונעיצים בד"ה , הול"ל בור כו' ודוק'

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

לכבוד שמואל

א) גם רשי יבמות סג מביא התרגום. כאן אין לי הסבר שלם. יתכן שרשי לא רוצה להסביר שתי פעמים ומסביר המילה טם כי הוא יותר דומה למילה טמונון יותר מהמילה טאים

ב) כמו שכתבת עיין רש"ש. לא מצאתי עוד מקורות.

ג) במהדורת מתיבתא מובא גירסא ד"ה בור שיח מערה חריצין נעיצין

כל טוב

ראובן וינר