דיונים על הדף - בבא קמא לד

שמואל דוד שואל:

רש"י כל המקלקלין פטורין - לענין שבת:

חוץ מחובל ומבעיר - כדמפרש טעמא במס' שבת בפרק האורג מדאצטריך קרא למישרי מילה מכלל דשאר חובל חייב ומדאסר רחמנא שריפת בת כהן בשבת דמקלקל הוא מכלל דמקלקל בהבערה חייב כגון השורף כלי דמקלקל הוא.

לכאורה קשה, מדאיצטריך רחמנא לאסור שריפת בת כהן מכלל דשאר הבערה פטור וכמוש"כ רש"י בתחילת דבריו וצ"ע

החותם בכבוד,

שמואל דוד ברקוביץ, ארה"ב

הכולל משיב:

לכבוד ידידי רבי שמואל דוד שליט"א,

בענין מ"ש רש"י לד: (ד"ה חוץ מחובל) מדאסר רחמנא שריפת בת כהן בשבת דמקלקל הוא מכלל דמקלקל בהבערה חייב, ע"כ.

הנה רש"י לא היה יכול לכתוב מדאצטריך רחמנא לאסור שריפת בת כהן וגו' כי כאן לא הוה איסור מיוחד שבשאר מקומות מותר וכאן אסור, אלא התורה מגלה לנו ששריפת בת כהן הוי כמו כל הבערה שאסור בשבת, וא"כ לומדים מזה שאין חילוק בין הבערה של תיקון להבערה של קלקול, הכל אסור. משא"כ במילה הוי היתר מיוחד שאע"פ שחובל בעלמא אסור מ"מ התורה התירה חובל במקום מצות מילה והוצרכנו להיתר זה אע"ג דהוי חובל של קלקול, אלמא מקלקל בחבורה חייב.

שבת שלום

דוד בלום