דיונים על הדף - בבא קמא כט

אלימלך שואל:

למה הגמרא מביאה את הפסוק של "ולנערה לא תעשה דבר" אם בכל זאת יש את הבריתא שאומרת שפטור באונס לפי רב מאיר?

אלימלך, הר נוף, ירושלים, ישראל

הכולל משיב:

הגמ' רוצה להראות מקור למושג זה מן התורה.

כל טוב,

יעקב מנטרוז