דיונים על הדף - בבא קמא כג

שמואל דוד שואל:

א) ר' יהודה ארס נחש בין שיניו כו' חכמים ארס נחש מעצמו מקיא. ותמוה טובא דמשמע דפליגי במציאות וזה לא יתכן.

ב) רד"ה לפיכך מכיש בסייף- דהו"ל כאילו הרגו בסייף כו'

אינו מובן כוונתו בזה

החותם בכבוד,

שמואל דוד, ארה"ב

הכולל משיב:

לכבוד שמואל

א) התפארת ישראל במשניות סנהדרין פרק ט אות טו מסביר שיש כאן מחלוקת בדבר דק מאד שלא נקרא מחלוקת במציאות - שלכו"ע יש שק של ארס בפה של הנחש שבזמן הנשיכה יוצא דרך שן חלול שהוא חד כמחט. והמחלוקת אם הארס היה בשק ואח"כ עולה בזמן הנשיכה (חכמים) או שכל הזמן הארס נמצא בשן ויוצא מיידית (ר יהודה).

ב) המכיש בסייף רשי מסביר שמגיע לו עונש מיתת בית דין של רוצח -הרג-חרב כי המכיש של הנחש כמו שהרגו לניזק בחרב שהוא כלי להרג בו. וכן כתוב ברשי סנהדרין עח. ד"ה בין שיניו- כמו שתוקע סכין בבטנו...שהרי כלי משחיתו בידו.

כל טוב

ראובן וינר