דיונים על הדף - בבא קמא טו

שמואל דוד שואל:

לכבוד הרבנים שליט"א שלום וברכה,

יש לי ב' הערות בדף היומי ואפשר שכ' יכול להשיב. אבקש מחילה עבור הטירחא אבל תורה היא וללמוד אני צריך.

א) הגמרא בבא קמא ב: הביא תולדות דקרן "תולדה דקרן מאי היא נגיפה נשיכה רביצה ובעיטה" וכן בגמרא יד. בתחילת העמוד נקט לה בהאי סדר. אולם עיין שם שהגמרא אח"כ כתבה בסדר אחרת "על הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הבעיטה" ועיין משנה טו: "ליגח ולא ליגוף ולא לשוך ולא לרבוץ ולא לבעוט" אולם עיין רש"י שם במתניתין ד"ה ושור המועד שכתב ג' פעמים ליגח או לגוף או לרבוץ או לבעוט או לשוך ...ויש לעיין מדוע שינה הסדר.

ב) במתניתין סוף פרק א' דבבא קמא "הזאב והארי" כו' יש לעיין מדוע נקט לה בהאי סדר דוקא, ולכאורה הול"ל ארי ברישא , כיון דארי הוא מלך לכל חיות. ועיין רש"י שם ד"ה והאדם שהשמיט "הזאב" וצריך ביאור.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

לכבוד ר' שמואל שליט"א,

א) בהמשך דף יד במהדורת מתיבתא מביא גירסת ספר דבש תמר שמתקן הגירסא ל'על הנגיפה ועל הנשיכה', באמת, ולשון רש"י במשנה טו: צ'ע.

ב) במשנה בסנהדרין ב. הגירסא הזאב והארי, ובשינוי נוסחאות שנדפסו במשניות איתא 'הארי והזאב', וכן הוא בגמרא סנהדרין טו: 'הארי והזאב'.

כל טוב,

ראובן וינר