More Discussions for this daf
1. Water on top of water 2. Mavuy 3. Ten Tefachim is Reshus ha'Rabim
4. Pshat in the Gemara 5. Hoshatah 6. Do I live in a Reshus ha'Rabim or a Reshus ha'Yachid?
7. One Chatas for Melachah on Shabbos 8. Rashi Reshus ha'Rabim d'Oraisa 9. Water on top of water
10. שיטת איסי בן יהודה
דיונים על הדף - שבת ו

חנינה ברין שואל:

שלום רב

אני בל"נ חוזר עכשיו על שבת והתעוררתי לשאול בדף ו: על שיטת איסי בן יהודה שאינו חייב על אחת מהן. א"כ למאן דאמר שהתראת ספק אינה התראה לא יתחייב כמעט על כלום כי על כל אחת (חוץ מבודדים כמו הוצאה שמפורש שהני בכלל) יכול לטעון שמא זאת המלאכה של פטור.

וראיתי (בפרויקט השו"ת) המאירי שרומז על הבערה, ובשפת אמת שידוע היה לתנאים על מה אמר איסי. אבל לאחר מכן אם כבר לא נודע מאי איכא למימר?

והייתם לברכה

חנינה ברין

הכולל משיב:

אין הכי נמי, לדברי איסי (שאינה להלכה, כפי שדייקו האחרונים מהרמב"ם), ולמ"ד התראת ספק שמה התראה - ייפטר ממיתת בית דין. ומאי קושיא.

יוסי בן ארזה