More Discussions for this daf
1. A Nochri observing Shabbos 2. Female slaves 3. Haman as a Jew
4. Forced Conversion?
DAF DISCUSSIONS - YEVAMOS 48

Julius Hollander asked:

Dear Rabbi Kornfeld,

אמר להו רב פפא: אפילו תימא רבי עקיבא: הני מילי (דאין מקיים) - היכא דלא פסקא למילתיה (דלא קיבל מעולם להתגייר ולא פסק מגיותו), אבל היכא דפסקא למילתיה - פסקא( בשעת לקיחתו ונתפייס להתגייר ואחר כך חזר בו - מגלגלין שמא יחזור ויתרצה - לשון מורי.

לישנא אחרינא: הני מילי דאין מקיימין - היכא דלא פסק למילתיה, שמקיימין סתם, אבל היכא דפסק - דאמר לו 'הריני מגלגל עמך י"ב חדש ואם לא תמול אמכור אותך' - מותר, דהוי גביה כשכיר בעלמא.

שאלה: ובשפחה כנענית מה הדין - הרי אין בה מילה: האם צריכה טבילה - אם כן האם העבד צריך טבילה? ואם כן - אם אינה רוצה לטבול לשם קבלת מצוות - האם יש לה י"ב חודש? ואם כן - האם בזמן הזה מותרת לעבד עברי?

The Kollel replies:

העיקר שהעבד צריך להסכים לגירות, ובעבד היינו מילה וטבילה, ובשפחה היינו טבילה. ודין י"ב חודש נוגע גם לשפחה כנענית. ולענין שאלתך האחרונה ברור שאין בכלל דין עבד עברי בזמן שאין היובל נוהג (עי' רמב"ם הל' עבדים פ"א ה"י).

החותם בברכת התורה,

יעקב מנטרוז