דיונים על הדף - תענית ב

שמואל שואל:

אמר לו ר' אליעזר אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר וכשם שתחיית המתים מזכיר כל השנה כולה ואינה אלא בזמנה כך מזכירים גבורות גשמים כל השנה ואינן אלא בזמנן "לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר"

יש להעיר מדוע אצל תחיית המתים כתב הגמרא כל השנה "כולה" ואח"כ אצל גשמים כתב הגמרא כל השנה, בלי תיבת כולה, ורק לבסוף כתב הגמרא כל השנה "כולה" אצל גשמים.

עוד יש לדקדק מדוע מסיק הגמרא "לפיכך" כו' לכאורה הול"ל "כך מזכירים גבורות גשמים.... ואינן אלא בזמנן" עד כאן, ומדוע כפל והאריך "לפיכך אם בא להזכיר" כו' וצ"ע.

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

א) הנה כבר שאל כתר"ה שליט"א שאלה כיוצא בזו בע"ז ג. דאיתא שם יבאו ויעידו בהן בישראל שקיימו את התורה כולה, ע"כ, ולא כתוב כל התורה כולה כמו בשאר מקומות אבל כמה שורות למטה בגמ' שם כתוב ויעידו בהן בישראל שקיימו את כל התורה כולה, ע"כ. והבאנו אז ממדרש ויקרא רבה ב:י, אברהם קיים את התורה כולה, ע"כ, וביומא כח: איתא קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, ע"כ, ומשמע שהלשונות מתחלפים קצת לפעמים כתוב התורה כולה ולפעמים כל התורה כולה. אמנם כאן בתענית נראה לתת קצת טעם לשינוי הלשונות כי קודם הגמ' אומרת שתחיית המתים מזכיר כל השנה כולה, וכוונת חז"ל להדגיש שיש חיוב כל הזמן לשבח ה' על תחיית המתים, ואח"כ ממשיכה הגמ' כך מזכירים גבורת גשמים כל השנה כי הגמ' אינה צריכה לפרט הכל כל פעם אלא קיצרה קצת. אבל במסקנא דמילתא כתוב לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר, כי כשמגיעים להלכה למעשה מדגישים שלא רק תחיית המתים יש מצוה לשבח ה' כל הזמן אלא ה"ה גשמים.

ב) וע"פ הנ"ל בס"ד יש להבין למה הגמ' כתבה "לפיכך" כי רוצים להדגיש שהגענו לפסק הלכה למעשה ויש דוגמא לזה לפעמים בדברי האחרונים ז"ל כגון בספר חזו"א לפעמים כותב "העולה לדינא" או "דינים העולים" כי עיקר הלימוד הוא לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

בהצלחה רבה

דוד בלום