english
1)

רש"י: שנפלו והפילו: מנין לדרוש שנפלו הם והפילו אחרים?

1.

גור אריה: 'נֵפֶל' משמעו שהוא עצמו נפל, וממה שכתוב "נפילים" ולא 'נפלים' דרשו שהפילו אחרים. וכל זאת ע"י שחטאו הם והחטיאו אחרים.

2)

רש"י: בימי דור אנוש ובני קין: מה ארע בימי אנוש וקין?

1.

גור אריה: על זרע קין בא מבול ככתוב (ד,טו) "שבעתיים יוקם" וכן בימי אנוש ככתוב (ד,כו) "אז הוחל לקרוא בשם השם". 1


1

ועי' רש"י לעיל, (ד,כד) ובגור אריה שם.

3)

רש"י: יולדות ענקים כמותם: מנין שילדו כמותם?

1.

גור אריה: מילת 'אשר' באה לתת טעם לאמור למעלה- "הנפילים היו בארץ", ולכן פירש רש"י ש"הנפילים היו בארץ" משום שבאו על בנות האדם והיו יולדות ענקים כמותם.

4)

רש"י: אותן שנקבו בשמות: אולי הכוונה שהיו אנשים חשובים?

1.

גור אריה: אנשים רשעים אינם 'אנשי שם' אלא הכוונה לאותם שנקבו בשמותם לעיל, והם מכונים "אנשים השם" ללמדך ששמם מורה על העתיד לבא עליהם. ונראה שבעל מעלה נקרא 'בעל שם' כי יש לו מעלה עצמית [מעלתו אינה חיצונית אלא חלק מעצמותו], וכן אנשים אלו נקראו 'אנשי שם' כי היו ראויים בעצמותם לאבדון.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים