english
1)

רש"י: טבת כתיב: קשה שפעמים רבות יש בתורה כתיב חסר ומנין שכאן זה בא לדרשה?

1.

גור אריה: במקום לכתוב 'כי יפות הנה' כתוב "טובות", ולכן דרשו שמדובר על השעה שהכניסום לחופה.

2)

רש"י: כשהיו מטיבין אותה...לחופה: 'מטיבין' זה פועל יוצא, ו"טובות" הוא עומד, א"כ כיצד דרשו זאת?

1.

גור אריה: אמנם "טובות" אין פרושו 'מטיבין' 1 , אבל מכך שכתוב "טבת" בלשון עבר, דרשו שמדובר על השעה שהיו מיטיבין אותן לחופה.


1

'מיטיבין' הוא פועל יוצא-פעולה הנעשית כלפי אחר, ו'טובות' הוא עומד- האדם כלפי עצמו.

3)

רש"י: אף בעולת בעל וכו': בעולת בעל קלה מזכר ובהמה, ואולי רק בה היו פרוצים?

1.

גור אריה: כבר כתוב "את בנות האדם" דהיינו בתולות, ו"נשים" היינו בעולות, ולכן דרשו את "מכל אשר בחרו" שהלכו אחר בחירתם, ולקחו אפילו זכר ובהמה. 1


1

והוסיף הגור אריה שמה שכתב כאן רש"י "אף בעולת בעל" [אף שזה לא נלמד מכאן], ללמדך ש"לקחו להם נשים" דהיינו אשת איש- לא משום שהיה זה איסור קל בעיניהם, אלא משום ש"מכל אשר בחרו" ואפי' זכר ובהמה.

4)

רש"י: אף הזכר והבהמה: מנין לדרוש את שניהם?

1.

גור אריה: הם שקולים ועונשם שווה 1 .


1

ולכן דרשו את שניהם- כי אינך יודע את מי מהם להוציא.

5)

רש"י: אף בעולת בעל: בגמ' בקידושין (דף יג.) כתוב שהעוסק בגיטין וקידושין מבלי ידיעה [מספקת] גרוע מדור המבול [כי הוא יתיר אשת איש שלא כדין], משמע שבדור המבול לא חטאו באשת איש?

1.

רא"ם: שמא אגדות חלוקות הן.

2.

גור אריה: הבא על אשת איש אינו יודע שתתעבר שהרי רוב בעילות הלך אחר הבעל, ולכן חמור המתיר אשת איש לשוק כי הוא גורם ללידת ממזרים.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים