english
1)

רש"י: עד כאן פירש מן האשה: אולי הוליד רק אחרי מאה שלושים שנה אבל לא פירש ממנה כלל?

1.

גור אריה: לעיל (ד,כה) כתב רש"י שהקב"ה הוסיף לאדם תאוה כדי שיוליד, ומכאן למד רש"י שעד עתה פירש מאשתו ולכן לא הוליד.

2)

למה אדם הוליך בגיל כה מאוחר?

1.

מהר"ל (באר הגולה, באר השישי, עמ' קלו ד"ה עוד עבר): אדם הראשון הוליד בגיל מאוחר כי היה ראוי לו אריכות ימים מפני שהיה יציר כפיו של הקב"ה, ואין צורך לקיום העולם להעמיד תולדות מוקדם יותר. כן היה גם בדורות הקרובים אליו, עד המבול, ומהמבול לא הייתה קצבה לימי האדם ולכן הקדימו להוליד.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים