english
1)

בגמ' למדו מכאן שה' הראה לאדם הראשון דור דור ודורשיו, וצריך ביאור למה?

1.

מהר"ל (תפארת ישראל פמ"ז, עמ' קמה): אדם הראשון היה ההתחלה [והשורש] לכל בני האדם, ולכן כולם תלויים בו. עיי"ש.

2)

רש"י: שביום שנברא הוליד: מנין לדרוש כך, והרי לפי פשוטו הפסוק בא ללמד את המשך הדברים- "ביום ברא אלוקים אדם, בדמות אלוקים עשה אותו"?

1.

רא"ם: פשוטו של מקרא קשה- למה "ביום ברא...בדמות אלוקים עשה" והרי גם בשאר הימים הוא בדמות אלוקים? ולכן צ"ל ש"ביום ברא" מתייחס לראשית הפסוק- "זה ספר תודות אדם" היינו סיפור תולדותיו, "ביום ברא אלוקים אדם" כבר העמיד תולדות.

3)

רש"י: שביום שנברא הוליד: מנין לדרוש כך, והרי לפי פשוטו הפסוק בא ללמד את המשך הדברים- "זכר ונקבה בראם"?

1.

גור אריה: פשיטא שנבראו זכר ונקבה ביום שנבראו ולא לפני כן או אחרי כן, ולכן פירשו ש"ביום ברא אלוקים" מתייחס לתחילת הפסוק. 1


1

עיין מה שהובא לעיל מהרא"ם.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים