english
1)

גור אריה: למה קרא למקום מחניים, והרי על הכת הראשונה להסתלק קודם שתבא השניה כי אין מלכות נוגעת בחברתה?

1.

גור אריה: יעקב עדין היה בחו"ל ומלאכי הארץ באו רק לשומרו ממה שימנע ממנו להגיע לארץ, לכן נזקק למלאכי חו"ל לשומרו מנזקים אחרים.

2.

גור אריה: מלאכי חו"ל לא יכלו לעזוב אותו קודם שבאו מלאכי הארץ כדי שלא להשאיר אותו בלי שמירה. 1


1

לדבריו הוסיף הגור אריה שכשיצא יעקב מהארץ עלו מלאכי הארץ קודם שירדו מלאכי חו"ל כי אז ה' ניצב עליו ושמר אותו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים