english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ולמה נקרא שמה מצפה, לפי שאמר כל אחד מהם לחברו יצף ה' ביני ובינך אם תעבור את הברית: למה לא פירש שלבן אמר כך כפי שמשמע בפסוק?

1.

גור אריה: אין סברא שיקרא המקום מצפה בגלל דברי לבן, אלא כל אחד קראו כך.

2)

רש"י: לפי שאמר כל אחד מהם לחברו יצף ה' ביני ובינך אם תעבור את הברית: הפסוק הבא ממשיך בדברי לבן, וכיצד נפרש ש"אשר אמר" הכתוב כאן הוא גם מדברי יעקב?

1.

גור אריה: סדר הדברים שלבן אמר שהגל הוא עד, ומוסיף הפסוק שהגל נקרא גם מצפה, ואז חוזר הכתוב לדברי לבן. 1


1

נראה מהגו"א שהפסוק כאן הוא כעין מאמר מוסגר- לבן קראו עד והוא נקרא גם מצפה.

3)

רש"י: כי נסתר - ולא נראה איש את רעהו: למה פירש כך רש"י?

1.

גור אריה: אין לפרש סתירה ממש, אלא לא נראה אחד את חבירו בגלל המרחק. 1


1

בפשטות "נסתר" פרושו 'נתחבא' אבל כאן אין טעם שיעשו כך, אלא מחמת המרחק שביניהם לא יראו אחד את חברו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים