english
1)

רש"י: לאחיו - הם בניו: למה לא פירש שהכוונה לאחי לבן כמו שכתוב בפסוק נ"ד?

1.

גור אריה: אין זה דרך כבוד לומר לאחרים לעשות מלאכה זו.

2.

גור אריה: אחרי הברית אפשר לקרוא להם 'אחים' אבל כאן לא שהרי הם רודפים אחריו להורגו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים