english
1)

רש"י: שוב אל ארץ אבותיך - ושם אהיה עמך, אבל בעודך מחובר לטמא אי אפשר להשרות שכינתי עליך: למה לא פירש כפשוטו שההבטחה היא על שמירה בדרך?

1.

גור אריה: אם ההבטחה כאן היא רק לשמירה בדרך, היה צריך לכתוב זאת מפורש, ואילו לשון "ואהיה עמך" משמעו הבטחה כללית, ולכן פירש רש"י שזו הבטחה כללית להשראת השכינה.

2)

רש"י: שוב אל ארץ אבותיך - ושם אהיה עמך: קשה שלהלן (פל"ב פ"ט) פירש רש"י שההבטחה כאן היא על שמירה בדרך?

1.

גור אריה: כיון שנוסח הפסוק הוא כללי, הכל כלול בו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים