english
1)

רש"י: לרגלי - עם רגלי, בשביל ביאת רגלי באת אצלך הברכה: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: "עם רגלי" פרושו 'סמוך לרגלי', והוסיף רש"י "בשביל ביאת רגלי" כי הברכה היא לא עם רגלו של יעקב._

2)

רש"י: גם אנכי לביתי - לצורך ביתי: למה לא פירש שהכוונה לבניית ביתו ממש?

1.

גור אריה: לא כל מעשי האדם הם לבניית בֵיתו ממש שהרי לא השתמש בצאן לבניין בֵיתו, אלא מכרם וקנה בהם צורכי בֵיתו.

3)

רש"י: עכשיו אין עושין לצרכי אלא בני וצריך אני להיות עושה גם אני עמהם לסמכן, וזהו "גם": למה לא פירש כמשמעו שעליו לעשות לבֵיתו כמו לבן?

1.

גור אריה: אין ליעקב לתלות זאת בלבן שהרי גם אם לבן לא היה עושה לבֵיתו היה מוטל על יעקב לעשות לבֵיתו שלו, [אלא הכוונה שעליו לעשות עם בניו].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים