english
1)

רש"י: התחת אלוקים אנכי - וכי במקומו אני: למה לא פירש כפשוטו שהיא תחת רשות ה'?

1.

גור אריה: כל אדם הוא תחת רשותו יתברך [ויעקב לא היה צריך לומר זאת].

2)

רש"י: אשר מנע ממך - את אמרת שאעשה כאבא, אני איני כאבא, אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים, ממך מנע ולא ממני: מנין שכך אמר לה יעקב?

1.

גור אריה: אם לא כן, "ממך" למה לי? [אלא כוונתו- רק ממך מנע ולא ממני].

3)

וכי בגלל שהוא כבר זכה לבנים לא יתפלל עליה?

1.

גור אריה: השבטים אינם כשאר תולדות אלא כוונת ה' להוציא את השבט דווקא מאשה מסויימת, ולכן לא רצה יעקב לשנות את הדבר._

4)

רש"י: אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים: למה שאר האבות היו עקרים ויעקב לא?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א, עמ' קמא ד"ה יצחק, יבמות דף סד.): יעקב היה דבוק במקור החיים שמשם הבנים, שהרי יעקב אבינו לא מת. 1


1

עיי"ש למה שאר האבות היו עקרים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים