english
1)

רש"י: שכר שכרתיך - נתתי לרחל שכרה: למה לא פירש כפשוטו?

1.

גור אריה: לאה לא נתנה ליעקב דבר, אלא 'נתתי לרחל שכרה'.

2)

למה נולד יששכר בזכות הדודאים?

1.

מהר"ל, חידושי אגדות (סנהדרין דף צט. עמ' רכט, ד"ה שאין): אשה שתובעת בעלה לתשמיש זוכה לבנים תלמידי חכמים כיששכר, ומתוך שהשתוקקה לאה להזדווג ליעקב- נתנה דודאים תמורת הדודים [-הזיווג] של בעלה, ולכן זכתה בבן כיששכר. 1


1

במהר"ל (גבורות ה' פמ"ג, עמ' קסב, ד"ה המאמר) מבואר שלאשה יש מידה חומרית ולאיש מעלת הצורה [חומר= האפשרות הנמצאת בכח, צורה= ההוצאה מן הכח אל הפועל], וע"י שהיא משתוקקת לבעלה היא דביקה בצוה ומשלימה את עצמה ולכן כתוב גמ' בנדרים (דף כ:) שיששכר שהיה בעל תורה נולד בזכות תשוקה זו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים