english
1)

רש"י: שימות אדם...ותשא את חוה: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: לכאורה קשה למה אכפת לנחש מאיבת האשה? אלא שהוא רצה לשאת אותה.

2)

רש"י: שימות אדם...ותשא את חוה: קשה, שאם היא תאכל מהעץ היא תמות וכיצד ישאנה?

1.

גור אריה: חשב שדרכה של האשה לכבד את בעלה תחילה, והיא לא תאכל כשתראה שהוא מת מיד.

3)

רש"י: לא יהא לך קומה וכו': מנין לפרש שהנחש ישוף כי לא תהיה לו קומה?

1.

גור אריה: קשה מה הקללה לנחש בכך שהוא נושך בעקב? ולכן פירש רש"י שהוא נושך בעקב מפני שאין לו קומה.

4)

רש"י: ואף משם תמיתנו: מנין לרש"י להוסיף זאת?

1.

גור אריה: אם הקללה היא רק במיעוט קומת הנחש- צריך היה לכתוב כך במפורש, אלא שהקללה היא גם במה שהוא ממית ומשום כך האדם מקדים להמית אותו.

5)

רש"י: ולפי שהלשון נופל על הלשון וכו': אלמלא כן, כיצד היה צריך לכתוב?

1.

גור אריה: צריך היה לכתוב לשון נשיכה, וכתוב נשיפה מפני לשון הכתוב- "הוא ישופך ראש".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים