english
1)

מה משמעות השם יהודה?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פרק מב, עמ' קנט, ד"ה ויבאו): שבט יהודה ירדו ראשונים לים כי הם מקדשי שמו כי ב'יהודה' יש את שם ה', וכן לאה קראה לו כך על שם ההודאה לה'. עיי"ש. 1


1

וע"ע במהר"ל בנתיבות עולם, נתיב אהבת ה', פ"ב עמ' מו, ד"ה ודבר זה.

??

??

??

??

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים