english
1)

רש"י: לפי שמסר יעקב לרחל סימנים: למה לא פירש כפשוטו שבבוקר ראה שהיא לאה?

1.

גור אריה: אם כן, די היה לכתוב 'ויהי בבוקר ויאמר אל לבן מה זאת עשית', ולמה הוסיף הפסוק "והנה היא לאה"? אלא שהיא נתנה סימנים מובהקים ומן הדין יכל לסמוך שהיא רחל.

2)

רש"י: עמדה ומסרה לה אותן סימנים: במדרש כתוב שבזכות מעשה זה ויתר הקב"ה לישראל בזמן החורבן על מה שחטאו בעבודה זרה, וקשה- וכי בשביל שויתרה רחל לאחותה ימחל הקב"ה על עוון עבודה זרה?

1.

מהר"ל (נצח ישראל פרק לד' בתחילתו, עמ' קנד): רחל ידעה שלא ראוי שיעקב ישא רק אשה אחת כי אז השבטים לא יהיו מחולקים ביניהם, ולא ראוי שיהיו ישראל אחד בעוה"ז, ואע"פ שרחל ראויה להיות האשה הראשונה היא קיבלה באהבה להקדים את לאה כי העולם לא ראוי לכך שישראל יהיו באחדות. ואם אצל יעקב ראויה השניות [-פירוד של שתי נשים], כך גם בעולם הזה לא מתגלה יחוד ה' אלא לעתיד, ולכן מחל הקב"ה לישראל על חטא ע"ז כי זה טבע העולם.

3)

למה ארע שיעקב נשא שתי נשים?

1.

מהר"ל (נצח ישראל פרק לד' בתחילתו, עמ' קנד): אם היה יעקב נושא אשה אחת לא היה פרוד בין השבטים, ודבר זה איננו ראוי למדרגת ישראל בעולם הזה.

4)

בגמ' כתוב שרחל הייתה ראויה להיות האשה הראשונה אלא שלאה הקדימה אותה ברחמים, וצריך ביאור מה העניין בזה?

1.

מהר"ל, (חידושי אגדות ח"ג עמ' קכה, ד"ה ראויה, ב"ב דף קכג א): רחל הייתה ראויה להיות ראשונה ליעקב (ואז בנה יהיה הבכור) כי הבכור הוא ראשון אל אביו ורחל היא עקרת הבית, אלא שקידמתה לאה ברחמים כי ע"י מידת הרחמים אדם יכול לזכות במעלה שאיננו ראוי לה. 1


1

וממשיך שם המהר"ל שע"י צניעותה של רחל חזרה וזכתה בבכורה כי הצנוע מגיע למדרגה העליונה הנסתרת מן הכל, וליעקב הייתה מדרגה עליונה נסתרת. (וע"ע במהר"ל בנתיבות עולם, נתיב הצניעות פ"א עמ' קה, ד"ה ובמסכת מגילה)

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים