english
1)

רש"י: אני אחיו ברמאות: לשם מה אמר לה יעקב דבר זה?

1.

גור אריה: יעקב אמר זאת כדי שתתרצה רחל להינשא לו ולא תחשוש שלבן ירמה אותו.

2)

רש"י: לפי שאמה מתה לא היה לה להגיד אלא לו: למה פירש כך רש"י?

1.

גור אריה: אם לא כן- דרך הבת לספר לאמה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים