english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: והעני חשוב כמת: למה העני חשוב כמת?

1.

גור אריה: לעני אין חיות מצד עצמו כי קיומו משל אחרים, ולכן מצד עצמו הוא חשוב כמת. עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים