english
1)

רש"י: אם ישמור לי הבטחות הללו: מה הזקיק את רש"י לפרש כך?

1.

גור אריה: קשה שהקב"ה כבר הבטיח ליעקב שיהיה עמו? אלא כוונת יעקב- אם ישמור לי ה' הבטחתו, ומכיוון שאין טעם שיזכיר יעקב רק את ההבטחה הזו, גם את המשך הפסוק יש לפרש על ההבטחות שכבר הובטחו לו.

2)

רש"י: אם ישמור לי הבטחות הללו: למה חשש יעקב גם אחרי שהבטיחו הקב"ה?

1.

גור אריה: הוא חשש שמא יגרום החטא או יתמעטו זכויותיו.

3)

רש"י: אם ישמור לי הבטחות הללו: למה חשש שמא יגרום החטא, והרי כל דיבור שיצא מפי ה' לטובה אינו חוזר, ואפי' נתלכלך בחטא?

1.

גור אריה (לקמ', לב,ח): יש חילוק בין נבואה להבטחה: הבטחה נאמרת לצדיק מפני זכותו, ובדין הוא שאם השתנה מקבל ההבטחה, תשתנה גם ההבטחה. נביא אינו מבטיח אלא מגלה העתידות והנבואה איננה תלויה במקבל אלא כך גזר ה', ולכן רוב דברי הנבואה נאמרו בלשון עבר, כאילו כבר נעשה הדבר, ומשום כך אין חשש שיגרום החטא. עיי"ש. 1


1

ע"ע במהר"ל גבורות ה' (פ"ז, עמ' מ', ד"ה ודבר זה) שביאר לפי האמור למה נבואה לרעה יכולה להשתנות.

4)

רש"י: והמבקש לחם הוא קרוי נעזב: למה דוקא המבקש לחם נקרא 'נעזב'?

1.

גור אריה: לחם הוא דבר הנצרך תמיד, ולכן החסר לחם הוא נעזב לגמרי.

5)

למה ביקש יעקב גם על בגד ללבוש אע"פ שזה לא הובטח לו?

1.

גור אריה: מאחר שה' משגיח עליו לתת לו לחם, הוא משגיח על כולו- גם לתת לו בגד ללבוש 1 , ומשום כך בגד ללבוש כלול בהבטחת הלחם.


1

שהרי לחם הוא דבר הנצרך תמיד, וכפי שנתבאר לעיל.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים