english
1)

רש"י: שהיה ירא מעשו ומלבן: מנין שהיה ירא מהם?

1.

גור אריה: אם לא כן, למה הבטיחו ה' על כך יותר ממה שהבטיח לאבותיו.

2)

רש"י: אם עשיתי - אם משמש בלשון כי: למה "אם" זה משמעו 'כי'?

1.

גור אריה: בדרך כלל 'אם' משמעו ספק, אבל כאן לא היה ספק, ולכן פירש רש"י שזה מלשון 'אשר'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים