english
1)

רש"י: נחמו תנחומי אבלים: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: אברהם מסר ליצחק את הברכה שבירכו ה' ובזה נעשה יצחק למקור הברכה, והוא לא נזקק לברכה נוספת, ולכן פירש שה' ניחמו.

2)

רש"י: נתיירא לברך את יצחק מפני שצפה את עשו יוצא ממנו: לעיל פירש רש"י שאברהם כבר מסר את הברכות ליצחק?

1.

גור אריה: לפירוש זה לא מסר אברהם את הברכות ליצחק, ומה שכתוב לעיל (פסוק ה) שאברהם נתן ליצחק את כל אשר לו, הכוונה לדבר אחר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים