english
1)

רש"י: ונעשית דוגמת שרה אמו: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: "האהלה" פירושו 'האוהל הידוע', וא"כ אין לכתוב אחריו "שרה אמו" אלא לכתוב 'אוהל שרה אמו'? ולכן פירש רש"י שהוא הביאה "האהלה" הידוע, והיא נעשתה "שרה אמו".

2)

רש"י: נר דלוק...וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האהל: למה דוקא אלו הדברים שהיו אצל שרה?

1.

גור אריה: 1 כנגד מצות חלה הייתה הברכה מצויה, כנגד מצות הדלקת הנר היה הנר דלוק, וכנגד הקדושה והטהרה מן הנידות היה ענן הכבוד.


1

לכאורה העניין הוא ש-3 מצוות מיוחדות לאשה- נדה, חלה והדלקת הנר, כמבואר במהר"ל באור חדש, בהקדמה עמ' נה.

3)

רש"י: נר דלוק...וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האהל: במדרש כתוב עוד שכל זמן ששרה חיה, היה ביתה פתוח לרווחה, וצריך ביאור מה עניין ארבעת הדברים הללו?

1.

גור אריה: ענן על האוהל [-השראת השכינה] כנגד אברהם, הברכה בעיסה כנגד יצחק שהרי "ואברכך- זהו שאומרים אלוקי יצחק", וביתה פתוח לרווחה כנגד יעקב, ונר דולק הוא עניין רביעי. 1

2.

גור אריה: 4 ברכות ברך ה' את אברהם, והם התקיימו כל זמן ששרה חיה כי הוא זכה יחד איתה: א] "ואעשך לגוי גדול"- יחוד שם ה' עליו, שהרי אין הקב"ה מייחד שמו אלא על אומה שלימה, ולכן היה ענן של השכינה קשור על האוהל. ב] "ואברכך"- לכן הייתה ברכה מצויה בעיסה. ג] "ואגדלה שמך"- היו דלתותיה פתוחות לרוחה וע"י כך היה טבעו יוצא בכל העולם. ד] "והיה ברכה"- תהיה מברך אחרים, ומי שמברך אחרים, הוא עצמו ברכה שאין לה הפסק, ולכן נתברכה שרה בנר שלא כבה.


1

נראה שהענן כנגד אברהם שהוריד את השכינה לארץ. הברכה כנגד יצחק שמידתו דין ושם הברכה, שהרי הרוצה להעשיר יצפין, וצפון הוא שמאל- מקום הדין. בית פתוח לרווחה כנגד יעקב שנתברך בברכה ללא מצרים, עי' שבת דף קיח: הנר הדולק הוא כנגד מלכות בית דוד כפי שמברכים בהפטרה על בית דוד- "שלא יכבה נרו לעולם ועד". עי' בהערותיו של הרב יהושע הרטמן על הגור אריה כאן.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים