english
1)

רש"י: מכאן שאין משיאין את האשה אלא מדעתה: כיצד נשא יצחק קטנה, והרי אסור לאדם לקדש את בתו עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה?

1.

גור אריה: רק כשהאב מקדש עליו להמתין שתגדל, אבל יתומה שיכולה למאן, מותר להשיאה בקטנותה. ואם תאמר כיצד רצה אליעזר לקחתה בחיי בתואל? אין זכות לגוי בבתו לקדשה, ורבקה הייתה גיורת [ודינה כיתומה].

2.

גור אריה: ראו שמהשם יצא הדבר שהרי קפצה לו הדרך והיה הכל נס, וכאן לא נאמר האיסור.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים