english
1)

רש"י: ובתואל...היה רוצה לעכב: בתואל עצמו הסכים באמרו "לא נוכל דבר אליך"?

1.

גור אריה: הוא רצה לעכבה שתשהה שנים עשר חודש כדרך שנותנים לבתולה בין האירוסין לנישואין.

2)

רש"י: ימים- שנה...או עשור- עשרה חדשים: למה ביקשו על עשרה חודשים, אם תאמר שזו סתם בקשה- יש להקשות מנין לך שביקשו תחילה יב' חודש משום שכך נותנים לבתולה?

1.

גור אריה: הם סברו שאליעזר יסרב להמתין יב' חודש כי ארוכה הדרך מארם נהריים עד כנען, ולכן ביקשו לכל הפחות עשרה חודשים.

2.

גור אריה: טענתם הייתה שאם טורחים הרבה אפשר למהר ולתקן את תכשיטי הכלה בפחות מיב' חודש, ומכל מקום צריך עשור להתכונן. עיי"ש.

3)

רש"י: ימים- שנה: מיעוט ימים שניים, ולמה כאן פירשו שנה?

1.

גור אריה: אין דרך לבקש מעט ואח"כ הרבה, ולכן בהכרח ש"ימים" הוא יותר מ"עשור".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים