english
1)

רש"י: על ימין - מבנות ישמעאל: על שמאל - מבנות לוט: מנין שימין ושמאל רומז לבנות ישמעאל ולוט?

1.

גור אריה: ישמעאל הוא בימין ולוט הוא בשמאל לטעם ידוע. 1


1

נראה לפרש שישמעאל הוא הקליפה והרוע שבמידת החסד שהיא בימין, ולכן הוא פרוץ בעריות, ואילו מידת הדין היא בשמאל, ובנות לוט הן הקליפה והרוע של מידת הדין.

2)

רש"י: על ימין - מבנות ישמעאל: על שמאל - מבנות לוט: לעיל (פסוק ח) פירש רש"י שאם הם יסרבו, יפנה אליעזר לענר אשכול וממרא?

1.

גור אריה: אברהם אמר שיקח לו אשה מארצו- מחרן, וממולדתו- כלומר ממשפחתו [כפי שפירש הגור אריה בפסוק ז], ולכן אם לא יוכל להביא מארצו ומולדתו (-נחור), לכל הפחות יביא ממולדתו- ממשפחתו (-לוט וישמעאל), ורק אם לא יצליח להביא ממשפחתו, אז יביא מבנות ענר אשכול וממרא.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים