english
1)

רש"י: מכאן שקפצה לו הארץ: מנין שקפצה לו הארץ?

1.

גור אריה: אם לא כן, "היום" מיותר.

2)

רש"י: מכאן שקפצה לו הארץ: בגמ' בסנהדרין (דף צה.) נמנה אליעזר בין השלושה שקפצה להם הארץ, ולמה זכה לכך?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' קצו ד"ה ג' קפצה, סנהדרין דף צה.): תנועה שייכת לגשם [שהרי מגבלה של מקום היא עניין גשמי] והליכה שהיא לצורך האבות היא עניין אלוקי, וקפצה לו הארץ בהליכתו לצורך אברהם ובחזרתו לצורך יצחק.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' קצו ד"ה ויש עוד, סנהדרין דף צה.): האבות כוללים את כל ישראל, ולכן כאן שהלך אליעזר להביא את רבקה כדי ליצור את כלל ישראל, לא הלך את הדרך חלק אחר חלק אלא כלל את כולה ביחד.

3)

רש"י: יפה שיחתן...מתורתן של בנים: משה אמר את התורה מפי ה', ולמה זה נקרא "תורתן של בנים"?

1.

גור אריה (לקמן, לב,ד): עניינם של האבות חשוב מאוד לפני המקום [יותר מדברי התורה שנאמרו מפי ה' לבנים] כי האבות הם היסוד [והשורש] לבנים [ומעשה האבות סימן לבנים].

2.

מהר"ל (גבורות ה' פט"ז, עמ' עו, ד"ה ובבראשית רבה): התורה היא סדר העולם ובה נברא העולם 1 ולכן התורה מאריכה בדברים שהם עיקר ויסוד העולם, והאבות הם שורש האומה שהם עיקר העולם (ולכן התורה מאריכה בניסים שנעשו לאבות ומעלימה ניסים שנעשו לבנים).


1

התורה איננה רק סדר האדם להורות לו את האסור והמותר, אלא היא גם סדר העולם בכללו שהרי הקב"ה היה מביט בתורה ובורא את העולם, עי' במהר"ל בנתיבות עולם, תחילת נתיב התורה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים