english
1)

רש"י: פניתי הבית- מעבודה זרה: למה לא פירש כפשוטו?

1.

גור אריה: רבקה כבר אמרה שיש אצלם מקום ללון, ולא הוצרך לפנות לשם כך את הבית.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים