english
1)

למה הוסיף אברהם "אשר אנכי יושב בקרבו"?

1.

גור אריה (לקמ' פסוק ח): יתור זה בא לרבות שלא יקח מבנות ענר אשכול וממרא. 1


1

ועיי"ש שפשוט שבנותיהם גם בכלל השבועה, אבל מכאן למד רש"י (לקמ' פסוק ח) שאם משפחת אברהם לא תתן את בתם, יפנה אליעזר לבנות ענר אשכול וממרא.

2)

לסוברים שהשבטים נשאו כנעניות קשה כיצד הם עברו על ציווי אברהם?

1.

גור אריה (לקמן לח,ב): כיוון שכבר נולדו י"ב שבטים והם נחשבים לאומה, הכנעניות בטילות אצלם והן בכלל ישראל.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים