english
1)

רש"י: אותה הכחת- ראויה היא לו וכו': למה לא היה בזה איסור של ניחוש?

1.

גור אריה: גם אלמלא הניחוש היא ראויה ליצחק מפני שהיא גומלת חסדים, וניחוש אסור כאשר עושה דבר מחמת ניחוש מבלי שיש בזה טעם.

2.

גור אריה: לדבר מצוה מותר.

2)

רש"י: אותה הכחת- ראויה היא לו וכו': בגמ' (חולין דף צה:) כתוב שניחוש שאינו כניחוש של אליעזר אינו ניחוש, והרי אצל אליעזר לא היה איסור ניחוש?

1.

גור אריה: כוונת הגמ' שאם המנחש אינו סומך על הניחוש כמו שסמך אליעזר, אין בזה איסור ניחוש.

3)

רש"י: ובה אדע- לשון תחינה: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: אין לפרש שאמר כך בוודאות כי מנין לו לדעת שהיא ממשפחת אברהם? אלא הוא אמר זאת בדרך תחינה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים