english
1)

רש"י: גר מארץ אחרת ונתישבתי עמכם: למה פירש כך?

1.

גור אריה: קשה שהגר אינו תושב והתושב אינו גר? אלא "גר מארץ אחרת ונתישבתי עמכם".

2)

רש"י: אהיה תושב ואטלנה מן הדין שאמר לי הקב"ה: לגבי מריבת רועי אברהם עם רועי לוט כתב רש"י שאברהם טרם זכה בארץ?

1.

גור אריה: טענת אברהם הייתה שהקב"ה עתיד לתת לו את הארץ, ולכן שורת הדין שיש לו זכות לקבור מתו כעת.

2.

גור אריה: בני חת עלולים לטעון שאין ראוי למכור לגר קרקע לאחוזת עולם, ועל כך אמר אברהם שלפי סברתכם 'אטלנה מן הדין' בחינם כי הארץ ניתנה לי לאחוזת עולם [ואתם כמו גרים בארץ]. אמנם בודאי אין לומר כך כי לפי שעה בני חת דרים בארץ [וגם הגר ראוי לאחוזה], אבל כמו כן ראוי למכור לי קרקע אע"פ שאני גר כי לפי שעה אני בארץ.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים