english
1)

רש"י: בכל באי...בקרב כולם ובמעמד כולם: למה כפל רש"י 'בקרב כולם ובמעמד כולם"?

1.

גור אריה: הב' של "בכל" משמעה 'תוך וקרב' ולכן פירש רש"י "בקרב כולם", והוסיף "ובמעמד כולם" כי אם רק ראו את המכירה, קשה מה בכך שהיה זה בקרב כולם? אלא ללמדינו שהיה זה "במעמד כולם".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים