english
1)

רש"י: חסר וי"ו, לפי שאמר הרבה ואפילו מעט לא עשה: כיצד נרמז דבר זה בחסרון הוי"ו?

1.

גור אריה: עפרון היה חסר [-אדם בעל חסרון] מפני שדקדק כל כך עם אברהם [ולכן נכתב חסר].

2.

גור אריה: 'עפרן' [בלי וי"ו] בגמיטריא 'רע עין' כי שקלים אלו אינם שווים יותר [וגם אם נתן לו מטבעות אחרות היה שוויים 400 שקל] אלא שהם יוצאים יותר בקלות, וכתוב בגמ' (ב"מ דף נב:) שהמעמיד עצמו על זוזי נקרא רע עין.

2)

רש"י: שאמר הרבה ואפילו מעט לא עשה: למה גינו את עפרון, והרי אברהם נתן מעצמו את המטבעות הללו, ומה היה לעפרון לעשות?

1.

גור אריה: עפרון לא אמר 'ארבע מאות שקל' אלא הוסיף "שקל כסף", כלומר כסף מלא במשקל שלהם, ולכן כתוב "וישקול אברהם...את הכסף" כלומר- את יתור לשון "כסף" שאמר עפרון.

2.

גור אריה: המת היה מונח ואברהם התעכב לשקול השקלים, ואם עפרון היה מתרצה לקבל כל שקל, לא היה אברהם מתעכב בחינם [כי יש בכך ביזוי המת].

3)

וישקל אברהם לעפרן את הכסף: למה כתוב "הכסף" ולא 'כסף' סתם?

1.

גור אריה: מתוך שעפרון אמר "ארבע מאות שקל כסף" ולא '400 שקל' בלבד, הבין אברהם שהוא רוצה כסף עובר לסוחר, וזהו "את הכסף" כלומר- את מילת "כסף" המיותרת שאמר עפרון.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים