english
1)

רש"י: נתתי לך- הרי הוא כמו שנתתיה לך: לעיל (יד,כב) פירש רש"י שכתוב כאן בלשון עבר כי לפעמים כתוב בלשון עבר במקום הווה?

1.

גור אריה: כאן בא רש"י לתת טעם למה כתוב לשון עבר- שהוא בודאי יתן ולא יחזור בו, אבל לא די בכך שהרי בפסוק לא כתוב 'הרי הוא כמו שנתתי', לכן צריך לומר שזה הווה ונכתב בלשון עבר לרמוז 'הרי הוא כמו שנתתי'.

2)

רש"י: נתתי לך- הרי הוא כמו שנתתיה לך: במקומות רבים יש הווה בלשון עבר, כגון "בי נשבעתי" וכד'?

1.

גור אריה: השבועה שם אינה עיקר המכוון, אלא התוצאה הנמשכת מהשבועה- ריבוי הזרע, אבל כאן אברהם היה חפץ בנתינת המערה, ולכן ראוי לומר בלשון הווה 'המערה אני נותן לך'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים