english
1)

רש"י: במזרחו של עדן: מה חידש רש"י?

1.

גור אריה: רש"י בא לחלוק על התרגום שתירגם "מלקדמין", שהרי בפסוק ה' כתוב שהאדמה לא הצמיחה טרם שנברא האדם, וכן משמע מהפסוקים, "וייצר ה'... את האדם" ורק אח"כ "ויטע ה'...גן בעדן מקדם".

2)

רש"י: הרי כבר כתבו וכו': קשה שהיה לרש"י להקשות כך בפסוק הקודם?

1.

גור אריה: לפרוש התרגום קושיית רש"י לא קשה כי הפסוק עוסק בעבר- "מקדם", וכן יש לפרש "וייצר" וכבר יצר, אבל מכיון שרש"י דחה את התרגום יש לפרש כאן 'ויטע' עכשיו את הגן, וכן לעיל 'וייצר' עכשיו את האדם ויש להקשות שהוא כבר נברא.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים