english
1)

רש"י: לעניין בריאתו של אדם: אולי הכוונה שאד עלה כדי להשקות את האדמה?

1.

גור אריה: כיון שעוד לא נברא האדם שיכיר בטובת הגשמים, בודאי שלא לצורך השקיה עלה האד מהארץ.

2)

רש"י: העלה את התהום: אולי עלו אדים מהים?

1.

גור אריה: כתוב בפסוק "מן הארץ" ולא מהמים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים