english
1)

רש"י: לאסור על בני נח את העריות: לכאורה פשוטו של מקרא שזה לא ציווי של רוח הקודש אלא דבר האדם שעליו לעזוב את אביו ואמו?

1.

גור אריה: קשה למה על האדם לעזוב אביו ואמו בשביל אשתו? בהכרח שזה לא מדברי האדם אלא רוח הקודש לאסור את העריות.

2)

רש"י: הולד נוצר על ידי שניהם: רמב"ן: גם הבהמות נעשים אחד בתולדותיהם?

1.

גור אריה: האדם מתייחס אחר אביו ואילו בן הבהמה לא מתייחס אחריו, ולכן רק אצל האדם נקרא שבשרם אחד.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים