english
1)

רש"י: רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: קשה למה כתוב לשון בנין באשה יותר מבאיש? לכן דרשו שעשאה כבנין.

2)

למה כתוב באשה לשון "ויבן"?

1.

גור אריה: ללמדך שעשאה כבנין- רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה [כדי לקבל את הולד].

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' קסד ד"ה מלמד, נדה דף מה ב): בגמ' למדו מכאן שניתנה באשה בינה יתירה, כי לאיש יש שכל נבדל [מן החומר] ואילו לאשה יש שכל היולאני [-תפיסת ענייני החומר] ולכן בענייני העולם יש לשמוע בקולה. 1

3.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' קסד ד"ה מלמד, נדה דף מה ב): בגמ' למדו מכאן שניתנה באשה בינה יתירה, כי האשה משלימה את הבנין של האיש, אבל לאיש יש את השכל הנבדל.

4.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' קסה ד"ה מלמד, נדה דף מה ב): בגמ' למדו מכאן שה' קלע את חוה והביאה לאדם, כי הקליעה גודרת את השערות שלא יצאו הנה והנה, וכך האשה נקראת חומה וגדר לאדם, כי על ידה הוא נעשה שלם.


1

בביאור המושג 'שכל היולאני' עי' במהר"ל (חידושי אגדות ח"ב ד"ה כיון, סוטה דף כא ב)

3)

רש"י: את הצלע...לאשה- להיות אשה: ממה בא רש"י להוציא?

1.

גור אריה: שלא תפרש "את הצלע...לאשה" שבנה את הצלע למען האשה, לכן פירש רש"י שהכוונה שעשה את הצלע להיות אשה.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים