english
1)

רש"י: ועל שם שמימיו וכו': למה רש"י נותן טעם לשמות הנהרות?

1.

גור אריה: קשה היה לרש"י למה כתוב "שם האחד פישון...ושם הנהר השני גיחון" ולא כתוב 'האחד פישון והשני גיחון', לכן פירש שהם נכתבו לדרשה.

2)

רש"י: וכתב המקרא על שם העתיד: אולי זה לא נכתב על שם העתיד אלא שבשעה שכתבה משה כבר נקראו כוש ואשור?

1.

גור אריה: משה כתב את התורה כפי שהיה בשעת מעשה [ולא כסיפור דברים שארעו בעבר], שהרי התורה לא פותחת ב'אלה דברי משה, בראשית ברא', ועל כרחך שהמקרא נכתב על שם העתיד.

3)

רש"י: וכתב המקרא על שם העתיד: אולי המחוז נקרא 'אשור' מתחילת בריאתו ועל שם זה קראו לאדם שנולד שם 'אשור'?

1.

גור אריה: אין טעם לקרוא אדם על שם המדינה, שהרי אנשים רבים יש שם, אלא המדינה נקראת על שם מי שבנה אותה.

4)

רש"י: וכתב המקרא על שם העתיד: למה רש"י לא מפרש כך גם על חוילה?

1.

גור אריה: על אשור וכוש יש הוכחות שהם נקראו על שם אשור וכוש הידועים לנו (עיי"ש), אבל חוילה- אולי אין זה על שם האדם הידוע לנו ששמו חוילה.

5)

רש"י: למזרחה של אשור: מה כוונת רש"י?

1.

רא"ם: רש"י פירש את הת' של 'קדמת' שהיא ת' הסמיכות והיא כמו ה' בסוף תיבה הבאה במקום ל' בתחילתה. 1

2.

גור אריה: כוונת רש"י שלא תפרש את הפסוק 'ממזרח לאשור' [והפסוק בא לציין את מקום הנהר ביחס לאשור] שהרי לא כתוב 'ההולך מקדם אשור', אלא הנהר הולך ב'קדמת אשור' דהיינו במזרחו של אשור. 2


1

כביכול כתוב 'מזרחה של אשור' שפרושו 'למזרח של אשור'.

2

הגור אריה מקשה על הרא"ם שלא מצאנו ת' הסמיכות שבאה במקום ה'. לכן מפרש הגור אריה שפסוק מציין שהנהר עובר במקום שהוא מזרחית לאשור, אבל לא מציין את הנהר עצמו ביחס לאשור.

6)

רש"י: החשוב על כולם: מנין שהוא החשוב ולא הגדול?

1.

גור אריה: אם הוא היה הגדול שבנהרות, צריך היה לכותבו ראשון, ולכן צ"ל שהוא החשוב.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים