english
1)

רש"י: ולא הצרכו אלא להוציאם: אם כך, למה כתוב "ישרצו המים"?

1.

גור אריה: בפועל הדגים יצאו ע"י שריצה ולכן כתוב "ישרצו המים", וכך גם לגבי "תדשא הארץ".

2)

רש"י: ולא הצרכו אלא להוציאם: קשה למה רש"י לא פירש כך לעיל (פסוק יב) לגבי "ותוצא הארץ דשא"?

1.

גור אריה: שם מדובר על היציאה בפועל ואפשר שהם יצאו לפועל ע"י בריאה, אבל כאן מדובר על ציוויו של הקב"ה, ומכיון שאמר "תוצא" ולא 'תיברא' בהכרח שהבריאה הייתה ביום הראשון.

3)

רש"י: ולא הצרכו אלא להוציאם: למה כתוב "ויברא אלוקים את התנינים" וכן "ויברא אלוקים את האדם"?

1.

גור אריה: בהם יש ענין אלוקי (התנינים 'הגדולים' והאדם נברא בצלם) [-יש בהם גילוי מיוחד של רצון ה'] וזה נברא בהם כשהושלמו ולא כשהיו בארץ [-כשיצאו מהכח אל הפועל].

4)

רש"י: ורמש...ורומשים על הארץ: קשה שאין לפרש דבר ע"י עצמו ולכן אם אינך יודע מהו רמש, גם אינך יודע מה משמע שהם 'רומשים על הארץ'? ועוד- לעיל (פ' כא) כתיב "נפש החיה הרומשת" ולא פירש רש"י כלום?

1.

גור אריה: פשוט היה לרש"י שרומש פרושו נע ונד, אלא שהתקשה למה דוקא מינים אלו נקראו על שם כך 'רמשים'. לכן פירש שמינים אלו קטנים וניכר שהם נעים ונדים אבל הילוכם לא נראה, ומשום כך הם נקראים רמשים.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים